?amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS

  • Helion
  • 2012
  • 320
  • CH
  • Udgave er ikke defineret
  • 9781457177040
0

<div align=&quote;center&quote;><h4><b>Twoja lektura obowi?zkowa!</b></h4></div><p><b>iOS</b> to obecnie jeden z najpopularniejszych systemw operacyjnych, wykorzystywany w urz?dzeniach firmy <b>Apple</b>. Jednak dzi?ki tej popularno?ci jest on te? ?akomym k?skiem dla hakerw. Uzyskanie dost?pu do danych przechowywanych w telefonie mo?e mie? katastrofalne skutki. Dlatego je?eli tworzysz aplikacje na platform? iOS, ta ksi??ka jest dla Ciebie pozycj? obowi?zkow?. </p><p>Jak obroni? si? przed atakiem? Wszystkie niezb?dne informacje znajdziesz w tym wyj?tkowym podr?czniku. W trakcie lektury dowiesz si?, jak dzia?aj? hakerzy, jak wyszukuj? s?abe punkty aplikacji oraz jak modyfikuj? jej kod. Ponadto nauczysz si? utrudnia? ?ledzenie kodu Twojej aplikacji oraz bezpiecznie usuwa? pliki (tak, aby nie by?o mo?liwe ich odtworzenie). W?rd poruszanych tematw znajdziesz rwnie? te zwi?zane z transmisj? danych: wykorzystanie protoko?u SSL to nie wszystko, musisz zadba? tak?e o to, ?eby nie by?o mo?liwe przej?cie sesji SSL. We? ksi??k? do r?ki i obro? si? przed atakiem!</p><p><b>Dzi?ki tej ksi??ce:</b></p><ul><li>zrozumiesz, jak dzia?aj? hakerzy</li><li>zabezpieczysz swoj? aplikacj? przez nieuprawnionymi zmianami</li><li>ochronisz swoje bezpieczne po??czenia</li><li>bezpowrotnie usuniesz niepotrzebne pliki</li><li>zagwarantujesz bezpiecze?stwo danych u?ytkownikom Twojej aplikacji</li></ul><div align=&quote;center&quote;><h4><b>Zadbaj o bezpiecze?stwo danych u?ytkownikw Twojej aplikacji!</b></h4></div>