• John Benjamins Publishing Co
  • 2012
  • Hardback
  • 1193
  • cat
  • 1
  • 9789027240095

Estudis Linguistics I Culturals Sobre Curial E Guelfa

0

Curial e Guelfa es una novel*la anonima del segle XV escrita en llengua catalana, desconeguda fins al segle XIX i publicada por primera vegada el 1901. Es tracta d'una obra singular, a cavall entre l'Edat Mitjana i el Renaixement, en que es conjuminen magistralment els components cavalleresc i sentimental i la influencia de l'Humanisme. Encara que el protagonista realitza les seues gestes per Italia, Alemanya, Hongria, Franca, Anglaterra, Grecia, Terra Santa, Egipte i Tunis, el seu ambient es basicament italia. El seu anonimat i la seva llengua han desorientat els linguistes i els historiadors de la literatura que s'hi han acostat. La novel*la, ara accessible en angles, espanyol, frances, portugues i italia - en traduccions promogudes per IVITRA, basades en l'edicio filologica del prof. Antoni Ferrando (2007) -, atrau cada vegada mes l'atencio dels estudiosos, no sols per la seva redaccio exquisida i la seva ben tracada estructura, sino pel seu ric rerefons cultural europeu. El present volum d'estudis intenta respondre a gran part d'aquests interrogants, amb quaranta aportacions molt rellevants tant en l'aspecte linguistic com en el cultural. Curial e Guelfa is a 15th century anonymous romance written in Catalan, unknown until the 19th century and first published in 1901. It is a singular work, halfway between the Middle Ages and the Renaissance, in which the features of chivalry and sentimentalism and a touch of Humanism are brilliantly combined. Although the main character performs his heroic deeds in Italy, Germany, Hungary, France, England, Greece, the Holy Land, Egypt and Tunisia, the atmosphere is essentially Italian. Its anonymity and its language have always disconcerted the linguists and literary historians who have approached it. The novel, now available in English, Spanish, French, Portuguese and Italian - in translations sponsored by IVITRA, based upon Prof. Antoni Ferrando's philological edition (2007) - and in German, is increasingly attracting the attention of scholars, not only because of its delighting style and its wonderfully traced structure, but also because of its rich cultural European background. This volume of studies tries to solve most of these questions with forty outstanding contributions, all of them very important both from a linguistic and a cultural point of view.

1.972,00 kr.