• Helion
 • 2015
 • 352
 • Sproget er ikke defineret
 • 1
 • 9781492014621
Rettigheder:
 • 2 copy-operations
 • 2 page-prints

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik

0

"

Buduj wydajne aplikacje internetowe!

Aplikacje internetowe systematycznie wypieraj? swoje klasyczne odpowiedniki. Edytory tekstu, programy graficzne czy systemy CRM w wersji online nikogo ju? nie zaskakuj?. Coraz bardziej skomplikowane narz?dzia dost?pne za po?rednictwem przegl?darki internetowej wymagaj? od deweloperów znakomitej znajomo?ci protoko?ów HTTP, XHR, WebSocket i nie tylko. Dzi?ki tej wiedzy s? oni w stanie tworzy? wydajne aplikacje, które spe?ni? oczekiwania u?ytkowników.

Ta ksi??ka to najlepsze ?ród?o informacji po?wi?cone protoko?om internetowym. Przygotowana przez in?yniera Google’a, odpowiedzialnego za wydajno??, zawiera szereg cennych informacji, które pozwol? Ci ulepszy? Twoje w?asne aplikacje. W trakcie lektury dowiesz si?, jak osi?gn?? optymaln? wydajno?? protoko?ów TCP, UDP i TLS oraz jak wykorzysta? mo?liwo?ci sieci mobilnych 3G/4G. W kolejnych rozdzia?ach zaznajomisz si? z histori? protoko?u HTTP, poznasz jego mankamenty oraz sposoby rozwi?zywania problemów. Zorientujesz si? te? w nowo?ciach, jakie ma wprowadzi? HTTP w wersji 2.0. W ko?cu odkryjesz, co mog? Ci zaoferowa? WebSocket oraz WebRTC, a dodatkowo poznasz skuteczne techniki strumieniowania danych w sieci Internet. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego programisty tworz?cego aplikacje internetowe!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz najlepsze techniki optymalizacji ruchu w sieci
 • wykorzystasz potencja? sieci bezprzewodowych oraz mobilnych
 • zaznajomisz si? z histori? protoko?u HTTP i jego mankamentami
 • zobaczysz, jak nawi?za? po??czenie peer-to-peer za pomoc? WebRTC
 • zbudujesz wydajn? aplikacj? internetow?

Poznaj niuanse pozwalaj?ce na zbudowanie szybkiej aplikacji internetowej!

"

118,75 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et link på e-mail til programmet Vital Source, hvor du kan læse din e-bog.

Linket skal aktiveres indenfor 6 uger fra købsdagen. Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger, som skal læses via Vital Source, så læs mere her.