• LUST
  • 2019
  • 15
  • kor
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788726213232
Rettigheder:
  • 10 copy-operations
  • 500 page-prints

해적 제니 - 섹시 에로티카

0

제니는 말레이시아에서 인류학 연구 프로젝트를 진행하기 위해 어쩔 수 없이 자신의 주거용 보트를 팔기로 했다. 처음에는 사려는 사람이 아무도 없었다. 그러던 어느 날 그녀가 야외에서 보트에 페인트를 칠하고 있을 때였다. 옷을 멋지게 차려입은 한 남성이 보트를 보러 왔다. 그는 보트를 보며 감탄하며... 진심으로 보트에 관심을 보이는 듯하다. 그러나 제니는 곧 자신은 돈보다 그의 몸을 원한다는 것을 깨닫는다...

이 단편 소설은 스웨덴 출신 영화 제작자 에리카 루스트와 공동으로 작업한 출판물입니다. 그녀는 강렬한 스토리에 에로틱한 요소를 결합하여 열정, 친밀감, 욕망, 사랑 이야기를 통해 인간의 본성과 다양성을 묘사합니다.

올릭은 에로틱 단편 소설을 다수 집필한 에로틱 소설 전문 작가입니다. 저자가 집필한 다른 소설로는 더티 닥터, 님프와 파우누스, 스페인에서의 여름, 레드 다이아몬드, 미스터 X와의 게임 등이 있습니다.

10,00 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.